Ekologie 

 

Odborně vám poradíme ohledně legislativy životního prostředí, která je speciálně v podmínkách České republiky a EU velmi rozsáhlá a komplikovaná. Pomůžeme vám i s těmito povinnostmi:

 

NAKLÁDÁNÍ S Odpady

 

  • vedení průběžné evidence odpadů,
  • podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému odpadů,
  • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v ISPOP,
  • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO),
  • štítky ke značení shromažďovacích prostředků,
  • značení odpadů, vypracování Identifikačního listu nebezpečného odpadu,
  • zpracování provozních řádů a žádostí,
  • posouzení nebezpečných vlastností odpadů.

 

ochrana VOD

 

  • výpočet znečištění a poplatků,
  • hlášení do systému ISPOP,
  • zpracování havarijních plánů na ochranu vod a provozních řádů (ČOV, ORL, kanalizační),
  • provozní řády (pro zacházení s nebezpečnými látkami atd.).

 

ochrana OVZDUŠÍ

 

  • kvalifikace zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO),
  • zpracování provozních řádů,
  • provozní evidence o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji znečištění,
  • roční bilance těkavých organických látek (TOC),
  • zpracování souhrnné provozní evidence včetně výpočtu poplatků a poplatkového hlášení do systému ISPOP.

   

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI

 

  • zpracování přehledu chemických látek,
  • zpracování písemných pravidel a projednání s KHS,
  • zpracování provozních řádů skladů chemických látek.

 

EKOLOGICKÁ ÚJMA

 

  • zpracování Základního hodnocení rizika ekologické újmy.

 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

 

  • posouzení objektu a zpracování protokolu o nezařazení nebo návrhu na zařazení objektu do skupiny A nebo B,
  • zpracování Vnitřního havarijního plánu objektu nebo Bezpečnostního plánu.

 

NAKLÁDÁNÍ S OBALY

 

  • zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob,
  • vyhotovení ročního výkazu o obalech nebo čtvrtletního výkazu o obalech zasílaného AOS nebo MŽP.

  

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ

  

  • ohlašování úniků a přenosů znečišťujících látek prostřednictvím ISPOP.

  

ŠKOLENÍ

  

  • požadavky právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí.

 

Zpět na přehled činností